سمینار پولشویی

سمینار اعتبارات اسنادی واقع در هتل پیروزی

سمینار اظهارنامه نویسی ۷ تیر ۹۷

افراد شرکت کننده هتل کوثر

اظهارنامه اشخاص حقوقی دانشگاه راغب

سمینار قانون تامین اجتماعی

جلسه همایش سال ۹۵

جلسه هیات مدیره

سمینار حسابداری پیمانکاری قوانین بیمه و مالیات نجف آباد

سمینار شناخت حرفه ای

سمینار ماده ۱۶۹ سیتی سنتر

سمینار مدیریت حسابداری و نقش آن در بنگاه ها

سمینار معاملات فصلی گزارشات ماده ۱۶۹

کارگاه آموزشی ماده ۱۴۷ و ۱۴۹ باشگاه کارگران

کارگاه آموزشی ماده ۱۶۹

کارگاه حقوق بانکی

گرده همایی پایان سال ۱۴ اسفند ۹۶ در هتل پیروزی

مجمع سال ۹۵

مجمع سال ۹۶

نمایشگاه سال ۹۴

نمایشگاه سال ۹۶

همایش حسابداری سال ۹۳

همایش حسابداری سال ۹۴

همایش حسابداری سال ۹۵

همایش حسابداری سال ۹۶

همایش سال ۹۴

همایش سال ۹۵

همایش سال ۹۶

سمینار اظهارنامه مالیاتی

همایش روز حسابدار سال ۹۸