تبیین آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م وبخشنامه نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی (تراکنشهای بانکی)

با توجه به تغییر آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع نحوه رسیدگی مالیاتی و  هم چنین صدور  دستورالعمل رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی به ویژه تراکنش های بانکی مشکوک لازم است کلیه

اطلاعات بیشتر...