بانک مرکزی ناظر تراکنش ها شد / ارسال اطلاعات به سازمان مالیاتی

🔺بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور سال آینده زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش های بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. 🔺بانک مرکزی

اطلاعات بیشتر...