نحوه تهیه و تنظیم صورت های مالی و تغییرات آن

۱۰% تخفیف ویزه برای اعضای انجمن مدیران مالی و دانش پژوهان سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان نحوه تهییه و تنظیم صورت های مالی و تغییرات آن محتوای دوره:   نحوه ارائه صورت های مالی ( استاندارد

اطلاعات بیشتر...