اطلاعیه کمیته رفاهی انجمن مدیران مالی

پیرودرخواستهای متعدداعضاء ( خانمها و آقایان ) کمیته رفاهی انجمن مدیران مالی ضمن مذاکره با باشگاه فرهنگی ورزشی سلام تصمیم به برگزاری ورزش های سلامت محور نموده است . نمونه های ورزش مورد نظر که با

اطلاعات بیشتر...