نکات مهم مصوبه جدید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در مورد اقدامات بانک برای وصول مطالبات

🔺در صورتی که محل اجرای طرح بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بدهی مدیون را نماید حق مراجعه اولیه و مستقیم به سایر وثائق وتضمینات خارج از طرح را ندارند و باید ابتدا از محل

اطلاعات بیشتر...