کلیه حسابهای فردی که چکش به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده، مسدود نمی شود

🔺 بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید چک باید کلیه حسابهای افرادی که چک آنها برگشت میخورد به میزان مبلغ چک مسدود شود اما این مقرره درخصوص حسابهای فردی که مطابق ماده ۱۴، چکش به

اطلاعات بیشتر...