23 آبان 1400

عدم تعلق مالیات مقطوع 10 درصد

عدم تعلق مالیات مقطوع 10 درصد حقوق در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی ????با پیگیری دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، […]