شرکت همکاران سیستم با همکاری انجمن مدیران مالی اصفهان برگزار می کند